Sözleşmemiz

KOMALÊN CIWAN SÖZLEŞMESİ

1. Bölüm: Genel Esaslar


A. Sistemin Adı: Komalên Ciwan- Kürdistan Demokratik Gençlik Kon federalizmi (Koma Komalên Ciwanên Demokratîka Kurdistan)

B. Sistemin Amblemi: Yeşil zemin üstüne sarı güneş içerisinde kon federalizm yıldızı ve üzerinde şahin figürü

C. Sistemin Niteliği: Komalên Ciwan bir konfederasyondur.


D. Sistemin Amacı: Komalên Ciwan gençliğin demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü konfedere sistemidir. Kendisini Kürdistan’da konfedere sistem içerisinde inşa eder. Komalên Ciwan Kürdistan’da örgütlü gençlik yapıları ve genç bireylerin konfedere birliğidir. Kendisini Kürdistan’ın tüm il, ilçe, mahalle ve köylerinde Demokratik Ulus zihniyeti çerçevesinde meclis ve komün tarzında örgütler. İdeolojik, sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve meşru savunma amaçlı kurulan örgüt, meclis ve komünler arasında iş ve rol koordinasyonunu sağlayarak çalışmalarını yürütür.


E. Örgütlenme Esasları: Komalên Ciwan, özgürlükçü ve demokratik temelde örgütlenen örgütlü gençlik yapılarının çatı örgütü ve konfedere sistemidir. Komalên Ciwan, Demokratik Ulus perspektifine göre demokratik toplum ve özgür yaşamı geliştirme temelinde oluşan dernek, örgüt, birlik, meclis ve komünlerden oluşur. Bu temelde Komâlen Ciwan sistemi içerisinde yer alan her birey bir komünün içerisinde yer almadır. Her örgüt, birlik, meclis, komün ve dernek doğrudan demokrasi ilkesini esas alarak öz yeterlilik esasında örgütlü kimliğini oluşturarak konfedere ilkeler temelinde Komalên Ciwan’a katılır. Komalên Ciwan, Kürdistan’da gençliğin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için kendisini komün, meclis, ocak, birlik, dernek, akademi ve kooperatif şeklinde örgütleyerek cevap olur. Komalên Ciwan din, mezhep, dil ve etnik farklılıkları Demokratik Ulusun vazgeçilmez öğeleri olarak ele alır ve demokratik katılımcılığı esas alıp uygular. Komalên Ciwan toplumun ve konfedere sistemin öncü gücü olan genç kadınların örgütlendirilmesinden kendisini sorumlu görür, genç kadın örgütlenmesini Komalên Ciwan’ın öncü gücü olarak kabul eder.

2. BÖLÜM: GENEL GÖREVLER


Komalên Ciwan “Önder Apo’suz Yaşam Olmaz’’ şiarıyla Önderliğin özgürlük koşulları sağlanıncaya kadar mücadele eder. Komalên Ciwan kapitalist modernite sistemini tümden reddederek onun yarattığı sahte yaşam ve kişilik yapısına karşı mücadele eder, her türlü liberal ve bireyci anlayışlara karşıda komünal ve toplumsal değerleri esas alır.
Komalên Ciwan sistemi içerisinde yer alan tüm örgüt, komün ve meclisler KCK, KJK ve Komalên Ciwan sözleşmesinde belirlenen hedef ve amaçları hayata geçirir.
Komalên Ciwan devletçi, milliyetçi, cinsiyetçi, bilimci, dinci ve jerontokratik zihniyetlerle mücadele eder.Gençliği kimliksizleştiren,iradesizleştiren,yozlaştıran,tahakküm altına alan anlayış,zihniyet ve kurumlara karşı aktif mücadele yürütür. Komalên Ciwan demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü toplum paradigması çerçevesinde kapitalist modernitenin kadını ve doğayı nesneleştiren,tahakküm altına alan,kar aracı olarak gören zihniyete karşı aktif mücadele eder. Komalên Ciwan egemen ulus devletlerin (Arap, Fars ve Türk) ve kapitalist modernitenin Kürdistan’daki dilsel, dinsel, kültürel, kimliksel ve her türlü soykırım,saldırı politikalarına karşı varlığını korumak ve özgürlüğünü sağlamak temelinde kesintisiz mücadele yürütür.Bu politikaları teşhir ve mahkum eder. Komalên Ciwan ahlaki ve politik toplum görevleri çerçevesinde kapitalist modernitenin gençlik ve kadın üzerinde yürüttüğü fuhuş, uyuşturucu, ajanlaştırma, asimilasyon vb.her türlü yozlaştıran politika, saldırı ve zihniyetine karşı gerekli tutumu ve mücadeleyi ortaya koyar. Komalên Ciwan Demokratik Moderniteyi yeniden inşa etme kapsamında entelektüel görevler çerçevesinde gençlik, kadın ve tüm toplumda akademileşme temelinde bilinçlendirme faaliyeti yürütür.
Komalên Ciwan Kapitalist Modernitenin ulus devlet eliyle gençliği uyuşturan ve yozlaştıran spor ve sanatı tekelleştirerek endüstrileştirmesine karşı toplumsal ve devrimci sanat ve sporu geliştirmeyi ve örgütlemeyi esas alır. Ulus devletin tek tip yurttaş yaratma zihniyetine karşı çok dilli, çok kültürlü, çok etnisiteli toplum gerçekliğini “farklılıklar içerisinde birlik” zihniyetiyle demokratik ulus yurttaşlığını esas alır ve örgütler. Komalên Ciwan öz savunma stratejisini fikir-zikir -eylem birlikteliği ilkesiyle inşa eder. Öz savunma stratejisini ahlaki, politik ve demokratik toplumun inşası ve varlık gerekçesi olarak görerek bu temelde örgütlenir. Komalên Ciwan ideolojisiz toplum olmaz gerçeğinden hareketle Kapitalist Moderniteye karşı Demokratik Modernite zihniyetini inşa eder.İdeolojik öncü güç olan PKK ve PAJK’ı esas alarak bu temelde ideolojik mücadelesini yürütür. Komalên Ciwan toplumun tüm kesimlerini ve doğayı sömürgeleştiren,tahakküm altına alan ve azami kar zihniyetini esas alan tekelci kapitalist ekonomi anlayışına karşı komünal ekonomi zihniyetini geliştirir. Ekonomiyi, ekonominin gerçek sahipleri olan gençlik ve kadına teslim ederek komünal ekonomiyi kooperatifleştirme sistemiyle geliştirir ve örgütler. Komalên Ciwan endüstriyalizmi kapitalizmin ideolojik aygıtlarından biri olarak görür ve endüstriyalizme karşı toplumsal endüstri zihniyetini geliştirmeyi ahlaki ve politik bir görev olarak önüne koyar. Başta Kürt Sorunu olmak üzere ulus sorununu Demokratik Ulus ve öz yönetim ilkesine dayalı çözüm ilkesiyle esas alır. Devletin ve onun tüm sömürgeci kurumlarının saldırılarına karşı öz savunma hakkını demokratik gelişimin merkezine alır. Sağlığını kendi öz imkanları ile koruyamayan toplumun temeli,varoluşu ve özgürlüğü ya tehdit altındadır ya da tümüyle yitirilmiştir. Bu temelde Komalên Ciwan kendi sağlık kurumlarını ve uzmanlarını oluşturmayı toplumun temel hak ve görevleri olarak görür.İktidar ve devletin bu görevi elinden almasına ve tekelleştirmesine karşı öz savunma bilinciyle mücadele yürütür.
Komalên Ciwan Kürdistan Gençlik Kon federalizminin inşası ile birlikte Ortadoğu ve Dünya Gençlik Kon federalizmini inşa etmeyi temel bir görev ve hedef olarak önüne koyar.

3. BÖLÜM: SİSTEMİN ÜYELİĞİ VE KATILIM ESASLARI


A. ÜYENİN TANIMI: Komalên Ciwan sözleşmesini kabul eden belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda çalışma yürüten ve mücadele eden tüm örgüt,kurum,meclis, birey ve komünler Komalên Ciwan Demokratik Kon federal sisteminin üyeleridirler.

B. ÜYENİN GÖREVLERİ:
Demokratik,ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigma ekseninde Demokratik Konfederalizmi inşa etmeyi esas alır.Her üye,kurum,örgüt,meclis ve komünler; özgür,iradeli gençlik kimliğini ve özgürlük mücadelesini her koşul altında geliştirmekten sorumlu olup toplumun demokratik dönüşümünde öncü rol oynar.
Kadın ve gençliğe yönelik erkek egemen zihniyetin ürettiği tüm düşünce, duygu,din,bilim,hukuk jerontokrasi ve sanat kalıplarına,kişilik yaşam alışkanlıklarına karşı mücadele eder.Özgür ve iradeli gençlik kimliğini inşa eder.
Görev ve yetkiyi ahlaki ve politik toplumu inşa anlayışıyla ele alır.
Bu sistemin içerisinde bulunan her kurum,örgüt,meclis ve komün üyeleri konfederal sistemin mimarı olan Önder Apo’nun sağlık,güvenlik ve özgürlük koşulları sağlanıncaya dek mücadele yürütmekten sorumludur.

C. ÜYELİK HAKLARINA İLİŞKİN:
Her üyenin görüş,öneri,plan ve proje sunma hakkı vardır.Bu temelde bulunduğu her alanda karşılıklı sorumluluk ve tamamlayıcılık ilkeleri çerçevesinde tüm çalışmaların geliştirilmesinden kendisini sorumlu görür ve çalışmalara katılma hakkı bulunur. Her Komalên Ciwan üyesi bu sistem içerisinde sözleşmeye uygun şekilde görev alma hakkına sahiptir. Aynı zamanda her üyenin örgüt eğitiminden faydalanma hakkı vardır.
Komalên Ciwan kimliğini ve öz örgütlülüğünü koruma ve savunma buna karşı geliştirilebilecek her türlü saldırı karşısında mücadele etme ve öz savunma yapma hakkına sahiptir. Her Komalên Ciwan üyesi kendisi ve içerisinde bulunduğu çalışmaya ilişkin Komalên Ciwan yürütme konseyi ve Koordinasyonuna görüş, öneri ve rapor sunma hakkına sahiptir. Her Komalên Ciwan üyesi eleştiri-özeleştiri hakkı, izahat yapma ve her türlü haksızlık karşısında sözlü ve yazılı savunma hakkına sahiptir. Her Komalên Ciwan üyesi ait olduğu toplumsal kimlikleri ( dil, din, kültür vs.) koruma,yaşama ve geliştirme hakkına sahiptir. Her üye Komalên Ciwan sistemi içerisinde bulunan tüm organlara demokratik bir temelde doğrudan katılım ilkesiyle seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

D. ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

1-Komalên Ciwan sözleşmesini kabul eden herkes bu sistemde yer alan herkes üye olabilir.

2-Komalên Ciwan sözleşmesinde bulunan hükümleri ihlal eden, uygulamayan, buna göre yaşamayan her üye disiplin ihlalleri çerçevesinde gerekli organlara sevk edilir ve bu organlar üzerinde üyeliği düşürülür.

BÖLÜM: SİSTEMİN ÖNCÜ ÖRGÜTLERİ

Komalên Ciwan Önder Abdullah Öcalan yoldaşı Komalên Ciwan’ın önderliği olarak kabul eder. Komalên Ciwan ve Komalên Jinên Ciwan demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü toplum paradigması çerçevesinde KCK ve KJK içerisinde özgün,özerk örgütlenerek sistemini oluşturur. Komalên Ciwan ideolojik kurmay güç olan PKK ve PAJK’ı esas alır.
Komalên Ciwan Demokratik Konfederalizmin meşru savunma gücü olarak HPG ve YJA-STAR’ı kabul eder. Komalên Jinên Ciwan kendisini Komalên Ciwan sistemi içerisinde de özgün ve özerk olarak örgütler. Demokratik Gençlik Konfederalizminin geliştirilmesi için hem kendi organlarına karşı hem de içinde bulundukları Komalên Ciwan organlarına karşı sorumluluk taşır.

5. BÖLÜM: SİSTEMİN DEMOKRATİK ÖRGÜTLENME BİÇİMİ


A. Alan Örgütlenmeleri:

Komalên Ciwan başta Kürdistan olmak üzere yurtdışı alanlarında siyasal, sosyal,kültürel,ekonomik,ekolojik, diplomatik ve öz savunma alanlarında örgütlenir.Dar sınıf,ulus ve sosyal anlayış biçimindeki tek rengi ve toplumu karşılamayan dar örgüt tarzını aşmak için çatı örgütlenmesi biçiminde örgütlenmeyi esas alan parça örgütlenmeleri temelinde demokratik birlik gücünü açığa çıkarır. Komalên Ciwan Demokratik Ulus zihniyetiyle Kürdistan’da yaşayan tüm gençlik kesimlerini ( etnik, dinsel,mezhepsel,dilsel,kültürel vs.) meclis, komün,demokratik kurum ve komiteler şeklinde örgütler.

1. Komünler:
Demokratik Ulusun bireyi, özgürlüğünü toplumun komünalitesinde yani daha işlevsel küçük topluluklar halindeki yaşamında bulunur. Özgür ve demokratik komün Demokratik Ulus bireyinin gerçekleştiği temel okuldur. Komünü olmayanın, bireyselliği de gerçekleşemez.Komünler son derece çeşitlidir ve toplumsal yaşamın mahalle,köy,sokak,okul, fabrika komünleri,kooperatif,tarım ve ticari birliklerinde örgütlenerek kendi öz gücünü yaratır.Farklılıklara uygun olarak birey birden çok komünde yaşamını gerçekleştirebilir.Birey komüne karşı sorumluluğunu ahlaki olmanın temel ilkesi sayar.Komünün karar ve icra işlerini düzenlemek ve koordine etmek üzere komünler kendi koordinasyonunu görevlendirir.Bütün çalışmalarını komünüyle içiçe yürütür.

2. Meclisler: Konfederalizmin temel yürütücü mekanizmalarıdır. Gençliğin söz, tartışma ve karar alma yeridir.Mahalle ve köy komünlerinin birliği olan meclisler kent gençlik örgütlenmeleridir. Gençlik toplumsal bir güç olarak politikaya, toplumsal inşaya ve yaşama öncelikle meclisler yoluyla katılır. Demokratik Ulus boyutları temelinde ihtiyaçlara göre komisyonlar oluşturur ve komiteleşmeye giderler. Gençliğin özgür yurttaşlık bilinci ve iradesiyle seçtiği üyelerden oluşur. Alana göre köy, kasaba ve büyük şehirlerin mahallelerinde karşılıklı ilişkiyle yerele dayanan meclisler, demokratik işleyişi esas alır. Kendi koordinasyonlarını demokratik seçimle oluştururlar.

3. Bölge Meclisleri:
Kent meclislerinin bölgesel örgütlenme birliğidir. Demokratik bölge meclisleri, alan çatı örgütlemesi ile bölgesel sorunların çözüm ortaklığını ve farklılığını ortaya çıkarır.Yerinden yönetim,kendini yönetme ve demokratik yaşamı geliştirme; gençlik sorunlarını bu eksende gündemleştirme ve çözüm geliştirme amaçlı örgütlenir.Merkeziyetçi ve tekçi tarzı engelleme ve bölge özgünlüklerinin özerk doğasını demokratik iradesini geliştirme sorumluluğu vardır.Bu paralelde kent meclislerinin delegasyonlarından bölge meclisleri oluşur.Bölge meclis koordinasyonu biçiminde örgütlenir,bölge sorunlarının çözümleri için mücadele ortaklığını geliştirir.

B. Komiteler: Meclisler bünyesinde oluşturulan komisyonlara denk örgütlenir. Bu temelde;

1. Sosyal Komite: Gençliğin sosyal alana dönük plan, proje ve örgütlülüğünün geliştirilmesinden sorumludur. Bunun için spor, inanç, sağlık vb. alanlardaki sorunları çözme, toplumsal üretimi geliştirme amaçlı projeler oluşturur ve uygular.İhtiyaçlara dayalı kurumlaşmalara gider.Eğitim,örgütleme ve eylemsellik faaliyetlerini yürütür.Yerel gençlik sorunlarını çözme amaçlı komün,meclis vb. örgütlenmeleri geliştirir.

2. Siyasi Komite: Komalên Ciwan’ın Demokratik Ulus inşasının politik boyutunu Demokratik Özerklik olarak kavramsallaştırmak mümkündür. Demokratik Ulus öz yönetimsiz düşünülemez, genelde tüm ulus biçimleri özelde demokratik uluslar kendi öz yönetimleri olan toplumsal varoluşlardır.Bir toplum kendi öz yönetiminden mahrum olursa ulus olmaktanda çıkar. Çağdaş toplumsal gerçekliklerde yönetimsiz ulus düşünülemez. Bu temelde siyasi komiteler Kürdistan gençliğinin Demokratik Uluslaşma sürecinde siyasal zihniyetinin gelişmesi için komün ve meclisler içerisinde örgütlendirilir.

3. Ekoloji Komitesi: Toplumsal ekolojik bilince dayalı örgütlü yapıların ve yaşamın geliştirilmesi için çalışmalar yürütür. Bu temelde ihtiyaca dayalı kurumlaşmalara gider.Kent ile kırsal,köy bütünlüğünü ve uyumunu ekolojik bakış açısıyla geliştirir.KapitalistModernitenin yol açtığı insan-insan,insan-doğa çelişkisinin aşılması açısından demokratik ekolojik toplum projelerini geliştirir.

4. Öz Savunma Komitesi: Öz savunma ahlaki ve politik toplumun güvenlik politikasıdır. Kendini savunamayan toplumun ahlaki ve politik vasfı anlamını kaybeder.Toplum ya sömürgeleştirilmiştir,eriyip çürümektedir ya da direniştedir; ahlaki ve politik vasfını yeniden kazanmak ve işlerliğe kavuşturmak istemektedir.Öz savunma bu sürecin adıdır.Kendisi olmakta ısrar eden, sömürgeleşme ve her türlü tek taraflı dayatıcı bağımlılıkları reddeden toplum bu tutumunu ancak öz savunma olanakları ve kurumlarıyla geliştirebilir. Öz savunmasız toplumlar sermaye ve iktidar tekellerince teslim alınmış ve sömürgeleştirilmiş toplumlardır.Demokratik toplum olmada ve varlığını sürdürmede tüm iktidar tekellerini,saldırılarını ve sömürülerini sınırlandıracak ölçüde öz savunma yapılanmasını ve eylemliliğini oluşturup hazır işler halde tutmak şarttır. Bu temelde Komalên Ciwan tüm örgüt, kurum, meclis ve komünlerinde öz savunma komitesini olmazsa olmazı kabul eder ve uygular.

5. Hukuk Komitesi: Ahlaki ve politik toplum temelinde hukukun gerektirdiği toplumsal bilinç,aydınlanma ve örgütlemeleri geliştirmekten sorumludur.Bu temelde yerelden başlayarak toplumsal adaletin sağlanması temelinde adalet mekanizmalarını geliştirir.Hukuk mücadelesiyle gençliğin hukuk zemininde kendini savunma olanaklarını oluşturmasını sağlar.Bu temelde Demokratik Özerk sisteminde hem ulusal hem de uluslararası sınırlar dahilinde ikili bir hukuk temelinde gençlik iradesinin tanınması açısından mücadele yürütür.

6. Ekonomi Komitesi: Demokratik Ulusun omurgası olarak ekonomik özerkliği ve komün ekonomisini en az toplumun öz savunması kadar gerekli görür ve esas alır. Demokratik Ulusun ekonomik sistemi toplumun ekonomi üzerinden yeniden denetim kurmasını esas alır.Ekonomik özerkliğin içeriği ne özel kapitalizmi ne de devlet kapitalizmini esas alır.Demokrasinin ekonomiye yansıma biçimi olarak ekolojik endüstriyi ve komün ekonomisini esas alır.Endüstriye,kalkınmaya,teknolojiye,işletme ve mülkiyete biçilen sınır ekolojik ve demokratik toplum olma sınırıdır. Komalên Ciwan bu paradigma sal yaklaşımla ekonomi komitesi öncülüğünde komünal ekonomiyi güçlendirme temelinde kooperatifleşme ve ticari birlikler oluşturma çalışmalarını yürütür ve örgütler.

7. Kültür-Sanat Komitesi: Kültür toplumların geleneksel zihniyetini ve duygusal hakikatini ifade eder.Dil,din,felsefe,mitoloji ve çeşitli sanat alanları dar anlamda bir toplumun kültürünü oluşturur.Toplumun bir nevi ruhsal ve zihniyet durumunu yansıtırlar.Ulus devlet veya devlet eliyle uluslar oluşturulurken kültür dünyası büyük bir çarpıtma ve kırıma uğratılır.Demokratik Ulus tarih ve kültüre gerçek anlamını iade ederek kendini oluşturmaya çalışır.Saptırılmış ve kırıma uğratılmış tarih ve kültür demokratik uluslaşmada adeta rönesansını yaşar. Hem kurumsal hem de anlamsal olarak derin bir parçalanmayı ve zihniyet yitimini yaşadığı için Kürt toplumu ancak “kültürel soykırım altındaki toplum” olarak tanımlanabilir.Kültür komitesi bu gerçekten hareketle kültürel soykırım karşısında kendisini aktif ve öz savunma temelinde örgütler ve Kürdistan kültürünün yeniden inşası ve yaşam bulması için mücadele yürütür.

8. Eğitim ve Akademiler komitesi: Eğitim toplum deneyimlerinin teorik ve pratik bilgiler halinde mensuplarına özellikle gençliğe özümsetme çabası olarak tanımlanabilir. Kapitalist Modernitenin toplumu ve özelde de gençlik ve kadını öz bilinçten uzaklaştırma politikalarına karşı gençliğin toplumsal yaşama özlü katılımı ve ideolojik saldırılara karşı ahlaki ve politik toplum paradigması temelinde derinleşmeyi sağlamak için akademiler, okul vb. kurumlar aracılığıyla gençliği eğitir, toplumsal yaşama dâhil eder. Ulus devletlerin soykırım ve asimilasyon politikası olarak uyguladığı eğitim sistemlerine karşı öz savunma temelinde mücadele yürütür ve kurumlaşmalara gider.

9. Diplomasi Komitesi: Diplomasi ulus devlet zihniyeti açısından uluslar arasında yaşanan savaşlar öncesindeki faaliyet biçimlerini ifade eder. Demokratik Ulus geleneğiyle toplumlar arasında daha çok barış ve dayanışmanın yaratıcı alış verişleri aracına dönüşen diplomasi esas olarak sorunların çözümleri ile uğraşır. Demokratik Ulus diplomasisi savaşların değil barışın ve yararlı ilişkilerin aracıdır. Özellikle komşu halklar ve akraba topluluklar arasındaki dostane ilişkilerin, karşılıklı yarar getiren süreçlerin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde önemli rol oynar. Ortak toplumsallıkların daha üst seviyede toplum sentezlerinin inşa gücüdür. Komalên Ciwan bu zihniyetle başta Ortadoğu Gençlik Konfederalizmi ve Dünya Gençlik Konfederalizminin oluşturulması için diplomasi faaliyetleri yürütür.

6. BÖLÜM: SİSTEMİN YAPISI


A. KOMALÊN CIWAN KONGRESİ:

1. Komalên Ciwan’ın en yüksek karar organıdır. Kongre iki yılda bir toplanır.Olağanüstü durumlarda Yürütme Konseyi yeterli sayıda delegenin kararıyla kongreyi toplama kararı alır.Delegeler her örgütün temsili oranına göre seçimle belirlenir.

2. Komalên Ciwan Kongresi, Komalên Ciwan’ın faaliyetlerini değerlendirir, sözleşmesini gözden geçirir ve ideolojik politik hattını kararlaştırır. Ayrıca iki yıllık planlamaya gider.

3. Komalên Ciwan Kongresi öncesi kendisine bağlı kurul, örgüt, meclis ve komünler gerekli toplantı,konferans ve kurultaylarını gerçekleştirirler.

4. Komalên Ciwan Kongresi demokratik seçim ve demokratik yönetim esasına göre Komalên Ciwan yürütme konseyini seçer.

5. Komalên Ciwan Kongresinde gerçekleşen tüm seçimler delegelerin salt çoğunluk esasına dayanır.

6. Komalên Ciwan Kongresinde yapılan demokratik seçimler kapalı oy açık sayım sistemiyle yapılır.

B. YÜRÜTME KONSEYİ:

1. Kongrede belirlenen ideolojik, politik hattın uygulanmasını ve iki kongre arasında yürütülen çalışmaları koordine eden ve yürüten organdır.

2. Komalên Ciwan yürütme konseyi 31 yada 35 kişiden oluşur ve kongrede seçilir.

3. Komalên Ciwan Yürütme Konseyi, Komalên Ciwan koordinasyonunu (koordinasyon için öngörülen sayılar yazılabilir) seçer.

4. Yürütme Konseyi kongreye karşı sorumludur, kongreye faaliyet raporunu sunar.

5. Yürütme Konseyi 4 ayda bir olağan toplantılarını gerçekleştirir, gerekli gördüğünde olağanüstü toplanır.Toplantı sonuçlarını Komalên Ciwan’a bağlı örgüt,kurum ve üyelerine sunar.

6. Yürütme konseyi koordinasyon üyelerini görevden alabilir, yada görevini değiştirip yerine yenisini seçebilir.

C. KOMALÊN CIWAN KOORDİNASYONU:

1. Komalên Ciwan Koordinasyonu sözcülerini seçer.Çalışmalarını demokratik yönetim organı olarak yürütür.

2. Komalên Ciwan Koordinasyonu örgütler ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlayarak demokratik ilkelere göre kararlarda ortaklaşmayı, karşılıklı bağımlılık ilkesi ile örgütlenmeyi esas alır.

3. Komalên Ciwan Koordinasyonu, Komalên Ciwan Yürütme Konseyine karşı sorumludur. Tüm örgüt,birlik,komün, meclis ve kurumlardaki çalışmaları takip eder ve denetler.

4. Komalên Ciwan Koordinasyonu tüm bileşenlerine özgünlükleri ve ihtiyaçları doğrultusunda perspektif ve genelge hazırlar, önemli karar değişikliklerinde tüm bileşenlerinin görüşlerine başvurur.

5. Komalên Ciwan Koordinasyonu yaşanan yönetim ihtiyaçlarını karşılama temelinde gerektiğinde yürütme yetkisi ile atama yapar.

6. Komalên Ciwan Sözcülüğü KCK ve Komalên Ciwan arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlar.

7. BÖLÜM: SİSTEMİN İŞLEYİŞİ


1. Komalên Ciwan bünyesinde yer alan her örgüt, dernek, komün,meclis ve birlikler kendi iç özgünlükleri çerçevesinde Komalên Ciwan sözleşmesine göre tüzük ve programlarını oluştururlar.

2. Komalên Ciwan işleyişinde demokratik katılım esastır. Tüm örgütlenmelerinde doğrudan demokrasi, uygulanmadığı hallerde ise ( savaş hali,gizlilik vb.) ise atamayı esas alır.

3. Komalên Ciwan sistemi içerisinde yer alan tüm örgütlerde yönetimler seçimle göreve gelir. Zamanından önce görevden alınma ve değişimi gerektiren hallerde ilgili örgütün yönetimi ve Komalên Ciwan Yürütme Konseyi tarafından düzenlemesi yapılır. Zorunlu hallerde atama usulüyle görevlendirme yapılır.

4. Komalên Ciwan, KCK sistemi içerisinde tüm çalışmalarda gençlik temsili yetini kendisi belirler.

5. Kararlarda ikna ve ortaklaşma esas alınır.

6. Uygulamalarda tüm bileşenlerinin özgünlükleri gözetilir.

7. Komalên Ciwan işleyişinde aleniyet ilkesi esas alınır.

8. Komalên Ciwan’a bağlı tüm bileşenler çalışma ve faaliyetlerine ilişkin 4 ayda bir yapılacak Yürütme Konseyi toplantısına rapor sunar.

9. Parça örgütleri ve komitelerinde gençlik yönetimlerinin görevlendirmeleri Komalên Ciwan koordinasyonu ve ilgili bileşenin yönetimi tarafından yapılır.

10. Komalên Ciwan Yürütme Konseyi ve koordinasyon toplantılarına katılamayacak bireyler mazeretlerini sözlüya da yazılı olarak zamanında toplantıya bildirirler. Mazeretsiz üst üste iki toplantıya katılmayan üyeler disiplin ihlali yapmış olur.İlgili toplantı,birey ve bireyler hakkında uygulamaya gider.

8. BÖLÜM: KCK VE KJK ORGANLARIYLA İLİŞKİ HUKUKU


1. Komalên Ciwan KCK genel başkanlık konseyini demokratik ulusun her alanında üst düzey temsil olarak görür. Demokratik Modernite çizgisinin korunması ve geliştirilip uygulanması açısından aldığı tüm programları esas alır. Komalên Ciwan faaliyetleri hakkında düzenli olarak raporunu KCK genel başkanlık konseyine sunar.

2. Komalên Ciwan KCK ve içerisindeki tüm demokratik örgütlenmelerde, kurumlarda ve organlarda özgün-özerk örgütlenir. Bu temelde;

a. Komalên Ciwan KCK ve KJK sisteminin geliştirilmesinde rol oynar.

b. Komalên Ciwan KCK ve kendi sistemi içerisinde tüm kurum ve alanlarda iki cinsin eşit düzeyde katılımını esas alır.


c. Komalên Ciwan KCK ve KJK sistemleri içerisinde kendi örgütlü karar gücü ve öncülük misyonuyla katılır.Tüm alanlarda gençliğin karar alma iradesi kendisine aittir.Her örgüt birimi gençliği ilgilendiren her konuda gençlik örgütünü muhatap alarak ortak karara giderler.


d. Komalên Ciwan Yürütme Konseyi Kongra Gel’in ve KCK Yürütme Konseyinin ülkeyi, halkı ve konfederasyonu ilgilendiren ve hayatiyet arz eden yasa çıkarma savaş,barış ve başka güçlerle ilgili ikili anlaşma gibi konulara ilişkin kararların oluşum sürecine katılır ve kararların uygulanmasından sorumludur.


e. Komalên Ciwan Kongra Gel genel kuruluna genel faaliyet raporunu sunar.

kinemaster app

pikashow apk download

            Baixar              Bytebaixar

pk xd apk

Ghost of Tsushima

MX Player for PC

snaptube pc minecraft download pc

instaup apk gbwhatsapp apk kinemaster download kinemaster kinemaster for pc free fire download for pc  Ativador Windows 7 

Close