Genel

Gerilla Bir Gençlik Örgütüdür

Baz Mordem
Apocu hareket kendini başından beri böyle bir hareket olarak tanımlamıştır. Apocu hareket bir halk hareketi olarak, bir sınıf hareketi olarak ortaya çıkmamıştır. Her ne kadar ideolojik olarak reel sosyalizmin etkisiyle işçi sınıfının çıkarlarını esas almışsa da, ulusal gelişmeyi öngörerek bütün ulusa hitap etmişse de, bütün bunlar öncellikle gençlik hareketi aşamasından geçilerek, yani aydın gençlik kesimi içerisinde yaratılmıştır. Ulusal demokratik bilinci oluşturan ve topluma taşıran aydın gençlik olmuştur. Dolayısıyla Kürdistan’daki demokrasi ve özgürlük hareketi bir gençlik hareketidir. Halka dayanan, halkçı özellikler taşıyan gençlik grubu ilerleyerek gelişmiştir. Yoksul, emekçi ve aydın gençliğin yarattığı ulusal demokratik eğilim, ideolojik, maddi ve kadro bakımından yaşadığı bütün zayıflıklara rağmen Kürt halkı tarafından sahiplenilmiş ve gelişme göstermiştir. Kürdistan zemininde sosyalist hareket, ulusal demokratik hareket ve gençlik hareketi iç içe ve bütünlüklü gelişmiştir. Bu bakımdan ulusal demokratik hareket, aslında bir aydın gençlik hareketidir. Halka gitmiş ve halkın desteğini almıştır. Fakat mücadelenin yürütücü gücü gençlik olmuştur. Çünkü sömürgeci ve soykırımcı Türk devletiyle mücadele savaş biçiminde sürmüştür. Dolayısıyla gençlik gerilla olarak örgütlenmiştir. Gerilla bir gençlik örgütüdür. ‘70’lerde ideolojik bir gençlik grubu olarak şekillenen Apocu Hareket giderek bir gençlik ordulaşmasına dönüşmüştür. Gençlik, sadece Kürt Özgürlük Hareketinin ideolojik bir eğilim ve grup olarak doğuşunu gerçekleştirmekle kalmamış bu mücadeleyi bizzat üstlenmiştir. Farklı bir toplumsal kesimle birlik ve ittifak halinde örneğin işçi ve köylü sınıfı ile bir isyana kalkıp, mücadele yürütmemiştir. Gerilla düzenini yaratan ve gerilla savaşını veren gençlik olmuştur. İdeolojik eğilimi aydın gençlik yaratmış, kadrolaşma gençlikle oluşmuş, PKK’yi gençlik kurmuş, gerilla gençliğin direniş örgütü olarak ortaya çıkmıştır. İdeolojik, siyasi, askeri tüm yapılanmaya damgasını vuran gençlik özellikleri olmuştur. Bu realiteyi Başka Apo “Genç başladık genç başaracağız” biçiminde tanımlamıştır. Günümüzde Kürt Özgürlük Hareketi bu realitesi nedeniyle gençlik ruhuyla dopdolu bir harekettir. Sosyolojik bir kategori olarak gençlik aradığı her şeyi bu nedenle PKK’de bulmaktadır.
Kuruluş ve kurtuluş sürecinde gençlik Gençlik, demokratik halk hareketinin örgütlenme ve eylem alanına öncülük etme, onun kadrosal gücünü, yine en dinamik eylem gücünü oluşturma bakımından temel bir yer tutmaktadır. Geçmiş mücadele stratejimizde yeri daha çok tali planda olan gençlik; yeni mücadele stratejimizde öncü pozisyonuna yükselmiştir. Yeni mücadele stratejimiz demokratik halk hareketinin düzeyi, stratejik yapılanması, öncü ve ittifaklarının belirlenmesi konularında yeni bir yaklaşıma yol açmıştır. Özgür Kadın Hareketi ideolojik-örgütsel ve eylem gücü olarak öne çıkarak önemli bir kabul açığa çıkarmıştır. Gençlik de benzer bir stratejik konum kazanmıştır. Demokratik devrimin derinleştirilmesi mücadelesinde kadın ve gençlik hareketinin, halkın ortak demokratik eylemliliğine öncülük edecek düzeye getirilmesi, temel bir çalışma haline gelmiştir. Bu nedenle gençlik hareketini daha özgün ele almak ve örgütlemek öne çıkmıştır. Demokratik uluslaşma sürecini yaşayan halkımızın direngen ve inşacı gerçeğinin geliştirilmesi açısından öncülüğün iyi tanımlanması ve örgütlü kılınması, demokratik ulusun başarısı için zaruridir. Gençliği aktifleştirme sorunlarını çözmeden, demokratik halk direnişimizi geliştiremeyiz. Bunu yapamazsak Özgür Kadın Hareketi de ittifaksız kalır. Bu da demokratik halk direnişimizi geliştirmeyi zorlar. Bu bakımdan gençlik hareketinin özgün tarzda ele alınıp, örgüt ve eyleminin bütünlüklü geliştirilmesi, demokratik devrimi geliştirebilmek açısından zorunludur. Aksi halde köklü bir toplumsal demokrasi mücadelesi verilemez. Devrimci demokratik değişim motorsuz ve öncüsüz kalarak, kendiliğindenliğe sürüklenir.
Kaldı ki bu durumda olan gençlik, gericilik tarafından saptırılabilir. Bu bakımdan gençlik hareketi, inşa sürecinin en önemli hareketi olarak gündemimizdedir.
Toplumsal gelişmede gençliğin yeri ve rolü Geçmişte de mücadelemizde her şeyi yürüten gençlik olmuştur. Gerillamız bir gençlik örgütüydü ve savaş gençliğin mücadelesiydi. Kitle mücadelesi içerisinde de gençlik önemli bir rol oynamıştır. Gençler katılmış, çalışmış, kadro, örgüt ve mücadele sorunlarını omuzlamışlardır. Fakat mücadele içerisinde özgünlüğüyle öncü bir gençlik hareketi oluşturulamamıştır. Zira gençlerin mücadeleye katılması ayrı bir şeydir, kendini bir hareket olarak örgütleyip, katılması ayrı bir şeydir. Biri gençlerin herhangi bir siyasal, askeri veya ideolojik mücadeleye katılması iken diğeri gençliğin kendini bir hareket olarak örgütlemesi, demokratik devrimde öncülük rolünü oynamasıdır. Esas olan da budur. Böyle olmazsa demokratik devrim gelişip derinleşemez. Toplumsal değişim ideolojik derinlik ve dinamizm kazanmaz. Örgütlü öncülük zayıf kalır. Çünkü devrimimizin ideolojik özü burada saklıdır. Devrimci değişimin temel karakteri ve özellikleri gençlik ve kadından kaynağını almaktadır. Gençliğin ve kadının örgütlülüğünde yatmaktadır. Demokratik değişimin özelliklerini açığa çıkaran, yayan, savunan kadın ve gençlik hareketidir. Kadın Özgürlük Hareketi kendi ideolojik ölçülerini topluma taşırdığı ölçüde, Özgür gençlik hareketi kendi özelliklerini topluma taşırdığı ölçüde demokratik değişim kökleşebilir. Demokratik değişimin niteliği ve derinliği böyle ortaya çıkar. Bunu özgür kadın hareketi ve gençlik hareketi sağlayacaktır. Bir; ideolojik derinlik kazandırması, yön vermesi, değişimin ideolojik karakterini ortaya çıkarması. İki; örgüt ve eylemde motor gücü olması. Öncülük de bu noktada tanımına kavuşmaktadır. Gençlik hareketini özgünlüğü içerisinde ele alma, ideolojik ve örgütsel sorunlarını gündemleştirip çözme bu nedenle bizim için birinci derecede önem taşımaktadır.

Related Articles

Close